swietlica

Świetlica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie funkcjonuje

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 8.00 oraz 11.30 – 16.00

 (zgodnie z potrzebami rodziców dzieci)   

Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, przebywający w internacie, oraz ci których rodzice pracują. Dostępna jest również dla wszystkich uczniów, którzy nie uczestniczą aktualnie w zajęciach lekcyjnych z rożnych przyczyn m.in. zwolnienie z lekcji w-fu, basenu, a także oczekujących na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych.

W świetlicy organizowane są zajęcia:

  • opiekuńczo – wychowawcze z elementami edukacyjnymi,
  • plastyczno - techniczne,
  • muzyczno – ruchowe,
  • porządkowe,
  • samoobsługowe
  • profilaktyczne.

Nawiązują one do aktualnych wydarzeń, świąt, rocznic i pór roku oraz obejmują realizację tematów profilaktycznych tj. dbanie o zdrowie i higienę osobistą, zdrowe odżywianie, profilaktykę uzależnień, bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, sposoby radzenia sobie z agresją, umiejętność nazywania i okazywania uczuć etc. Realizowane są m.in. poprzez: pogadanki, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe.
Wszystkie oddziaływania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów.

Poprzez różnorodne formy pracy z uczniami, kształtuje się ich kulturę osobistą, umiejętność zgodnej współpracy, przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie, poszanowania cudzego mienia oraz szacunku do wszystkich pracowników szkoły, pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów, poprawnego formułowania i wyrażania swojego zdania i sygnalizowania potrzeb, rozumienia istoty koleżeństwa i poszanowania cudzej prywatności, rozwijania wyobraźni i wrażliwości na piękno przyrody i sztuki.

Opiekuńczą postawą, podmiotowością wobec wychowanka, dobrowolnością udziału w zajęciach, świetlica szkolna stwarza im jak najlepsze warunki spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.