podstawowa

 


Szkoła Podstawowa kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem.

Nauka w klasach I-III odbywa się w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Wiodącą metodą nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym jest Metoda Ośrodków Pracy. Pozwala ona maksymalnie indywidualizować  wymagania, przez co stwarza dzieciom warunki do  optymalnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego. Inne stosowane przez nas metody, wspierające rozwój dziecka, to:  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Knillów, elementy Metody Dobrego Startu, metody komunikacji alternatywnej: system gestów i symboli graficznych Makaton., elementy pedagogiki zabawy, w tym zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

Nauka w klasach IV – VI opiera się na systemie klasowo lekcyjnym. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zgodnie z ustawą, realizują treści podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tempo pracy, środki dydaktyczne oraz wymagania dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Dla każdego ucznia zespół specjalistów opracowuje IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny), który uwzględnia zdolności, predyspozycje, a także deficyty dziecka, przez co może się ono rozwijać w optymalnym dla siebie tempie i odnosić sukcesy edukacyjne.

 

Oprócz obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uczniowie mogą brać udział w zajęciach specjalistycznych według indywidualnych wskazań i potrzeb.:

 

  • logopedii
  • gimnastyce korekcyjnej
  • terapii EEG Biofedback
  • terapii Metodą Tomatisa
  • integracji sensorycznej
  • terapii taktylnej
  • terapii ręki
  • dogoterapii
  • bajkoterapii
  • zajęciach rewalidacyjnych

 

NASZE ATUTY

 

* wykwalifikowana kadra pedagogiczna - oligofrenopedagogów z przygotowaniem do nauczania przedmiotów,
* szeroko pojęta indywidualizacja - metod, form pracy i programów nauczania, 
* nauka w nielicznych zespołach klasowych.  W  klasach I – III każdy zespół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wspierany jest przez pracę osoby wspomagającej, która czuwa nie tylko nad bezpieczeństwem dzieci, ale także pomaga im przy czynnościach samoobsługowych oraz realizacji zadań wynikających z zajęć. 
* stała opieka  pedagoga i psychologa,
* nieodpłatne podręczniki,
* zajęcia specjalistyczne,
* nauka języka angielskiego prowadzona metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci,   
* atmosfera sprzyjająca pracy i wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
* różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów,
* dobrze wyposażone sale lekcyjne,
* wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne tzw. "zielone szkoły" do atrakcyjnych miejscowości (z możliwością refundacji PFRON-u),
* pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
* centrum multimedialne,
* pracownia logopedyczna,
* sala gimnastyczna i bezpłatne zajęcia na basenie,
* bezpłatny dowóz do szkoły,
* świetlica,
* Internat,
* poradnictwo dla rodziców i wspieranie ich przy realizacji zadań wychowawczych,
* monitoring
* wygodny podjazd dla wózków inwalidzkich

Kadra Pedagogiczna Ośrodka to nauczyciele - specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ze sprzężeniami. Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje pedagogiczne, biorą udział w doskonaleniu zawodowym, poszukują nowych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, wprowadzają różnorodne innowacje pedagogiczne. 
Nauczyciele pracują tak, aby uczeń zawsze odnosił sukces, co pozwala mu na budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz wytwarza pozytywną motywację do nauki szkolnej. Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!