Rewalidacja


rewali


"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi!"

/Janusz Korczak/

                      

Przedmiotem oddziaływań rewalidacyjnych prowadzonych w naszym Ośrodku jest dziecko - jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne określone przez specjalistyczną diagnozę.

Podstawowym celem rewalidacji jest przystosowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczeństwie, a więc stworzeniem mu możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też głównym założeniem zajęć rewalidacyjnych jest przede wszystkim bazowanie na mocnych stronach dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Nasza interwencja wychowawcza zmierza do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Wyróżnić można dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:

  • dydaktyczny- uzupełnienie luk, braków w umiejętnościach i wiadomościach ucznia
  • terapeutyczny- korygowanie odchyleń od normy i wyrównanie braków rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie

W ramach rewalidacji prowadzone są:

  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  2. Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, Terapia Metodą Tomatisa, Terapia EEG-Biofeedback)

W doborze ćwiczeń oraz metod ich prowadzenia uwzględniamy rodzaj i złożoność zaburzeń, wiek dziecka.

Dysponujemy dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, salami wyposażonymi w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i programy komputerowe. Na zajęcia rewalidacyjne przeznaczone jest 10 godzin tygodniowo (na klasę), rozdzielonych na poszczególne zajęcia według potrzeb uczniów. Wszystkie działania rewalidacyjne są odpowiednio zaprogramowane w oparciu o specjalistyczną diagnozę funkcjonowania ucznia.

                  

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: organizuje się dla uczniów, którzy mają trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Cele zajęć dydaktyczno – wyrównawczych:

- usprawnienie funkcji psychomotorycznych,

- wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

- eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

  • KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: są przeznaczone dla uczniów u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności.

Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości,

- wyrównanie deficytów rozwojowych wpływających na możliwości opanowania umiejętności szkolnych oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,

- usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,

- rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej,

- stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się.


  • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - organizuje się dla dzieci i młodzieży z odchyleniami  w prawidłowej budowie i postawie ciała, z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej, z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.

Cel zajęć z gimnastyki korekcyjnej:

- Wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności kształtowanie umiejętności ruchowych oraz korygowanie wad postawy.

Metody pracy i formy zajęć gimnastyki są dostosowane do :

- aktualnych możliwości i potrzeb dziecka,

- poziomu sprawności i wydolności dziecka,

- stopnia zaawansowania odchylenia w prawidłowej budowie i postawie ciała,

- oraz wszelkich zaleceń lekarskich.


Zajęcia logopedyczne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Program terapii logopedycznej przede wszystkim ukierunkowany jest na:

- Stymulowanie rozwoju mowy dziecka.

- Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

- Korygowanie występujących nieprawidłowości (w razie potrzeby).


Terapią Metodą Tomatisa obejmujemy dzieci:

- z zaburzeniami mowy,

- z zaburzeniami głosu,

- z trudnościami szkolnymi,

- z zaburzeniami koncentracji,

- z zaburzeniami koordynacji ruchowej,

- z zaburzeniami zachowania (np. ADHD)

- z autyzmem,

- z zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi.

Cele terapii metodą Tomatisa:

- poprawa jakości głosu,

- podniesienie poziomu płynności i wyrazistości i mówienia,

- usprawnienie analizy i percepcji dźwięku,

- stymulacja sensoryczna mózgu,

- podniesienie poziomu koncentracji uwagi,

- obniżenie nadwrażliwości na dźwięki,

- podniesienie poziomu rozumienia mowy i tekstu czytanego,

- uspokojenie, wyciszenie uczniów nadpobudliwych,

- wzrost kreatywności i motywacji do nauki,

- pobudzenie potrzeby komunikacji werbalnej u uczniów nie mówiących.


Treningi EEG Biofeedback – przeznaczone są w szczególności dla uczniów przejawiających następujące zaburzenia i trudności:

- zaburzenia lękowe, obsesyjno- kompulsyjne,

- odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu,

- zaburzenia zachowania,

- zaburzenia emocjonalne,

- ADHD i ADD,

- zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci,

- stany depresyjne,

- zaburzenia procesu uczenia się,

- zaburzenia samooceny.

Cele terapii EEG-Biofeedback:

- uzyskanie stanu optymalnej równowagi pomiędzy procesami hamowania i aktywacji wpływającego na: usprawnienie funkcji poznawczych, zwiększenie koncentracji uwagi, zmniejszenie poczucia lęku, zmniejszenie napięcia i poczucia stresu, podniesienie umiejętności relaksacji, stabilizację emocji,
- stabilizacja pracy mózgu poprzez poprawienie fizjologicznego wzorca fal mózgowych.