Nabór na rok szkolny 2017/2018

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasy I -VII


GIMNAZJUM
klasy II-III

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
klasy I-III
(KUCHARZ, OGRODNIK)

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY
klasy I-III

 

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w Internacie działającym przy Ośrodku.


KRYTERIA  REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

ORAZ DO KLASY SIÓDMEJ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SKAWINIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoły nie prowadzą rekrutacji elektronicznej.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina ; telefon (12) 276-30-61


I. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

1.      Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej( niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm). 

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące  Szkoły Podstawowej.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka(do wglądu).
 4. 1 fotografia

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej


II. GIMNAZJUM SPECJALNE

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w gimnazjum (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm ).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły Gimnazjum Specjalnego.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu).
 5. 1 fotografia

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Gimnazjum


III. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do Szkoły Przysposabiajacej do Pracy.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka(do wglądu).
 5. 1 fotografia

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Przyspasabiającej do Pracy


IV. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Na rok szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy I w zawodach: kucharz, ogrodnik

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły zawodowej na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęciedo szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły zawodowej.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu gimnazjalnego.
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy. (Szkoła służy pomocą w poszukiwaniu praktycznej nauki zawodu)
 7. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka(do wglądu).
 8. 1 fotografia

Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia


INTERNAT

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

Wzór wniosku o pobyt dziecka w Internacie.