Pedagog

pedag

mgr Anna Dobrzyńska


GODZINY PRACY:

Poniedziałek 9.00 - 14.30
Wtorek

9.00 - 13.30

13.30 - 15.30 INTERNAT

Środa 11.00 - 15.30
Czwartek 9.50 – 13.20
Piątek 8.00 – 13.00

   
ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zawartych w programach profilaktyczno-wychowawczych,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
  i zawodu,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzice mogą się zwrócić o pomoc psychologiczno-pedagogiczną gdy:

 • Niepokoi Ich zachowanie dziecka
 • Mają pytania dotyczące wyników ucznia w nauce i  funkcjonowania w szkole
 • Potrzebują wsparcia w procesie wychowania
 • Potrzebują wsparcia w zakresie otrzymania pomocy materialnej
 • Mają problemy i nie wiedzą do kogo się z nimi zwrócić
 • Chcą zasięgnąć opinii na temat dalszej edukacji dziecka bądź podjęcia pracy.

Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie,
 • Sądami Rodzinnymi oraz Zespołem Kurateli Sądowej,
 • Miejsko-Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Placówkami Oświatowymi,
 • Komisariatem Policji w Skawinie,
 • Strażą Miejską w Skawinie,
 • Fundacją „Dar Serca” w Skawinie,
 • Bankiem żywności w Krakowie,
 • Agencją Rynku Rolnego w Krakowie,Centrum Aktywizacji Zawodowej w Krakowie.

Miejsca w których można uzyskać pomoc:

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
  ul. Kościuszki 10 , tel: 12 276 38 40,
 •  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
  ul. Żwirki i Wigury 13,tel: 12 276 21 37,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Radziwiłłowska 8b, tel:  12 421 92 82,
 • Komisariat Policji w Skawinie
  ul. Rynek 17, tel: 12 277 71 11,
 • Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
  ul. Ks.J Popiełuszki 17, tel: 12 276 34 10,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia"
  tel: 0 801 12 00 02,
 • Ogólnopolska linia telefoniczna „Pomarańczowa linia”
  (dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki) tel: 0 801 14 00 68.


KWALIFIKACJE PEDAGOGA:


mgr Anna Dobrzyńska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Nieustannie dąży do rozwoju własnej osoby i kompetencji zawodowych poprzez systematyczny udział w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu pedagogiki oraz psychologii. Jej pasją jest drugi człowiek, jego holistyczny rozwój, aktywny wypoczynek oraz podróże, a praca z uczniem to swoistego rodzaju podróż…podróż w nieznane. Priorytetem w pracy jest pomoc dziecku wzrastać w poczuciu, że jest dostrzegane i rozumiane.