Integracja Sensoryczna

integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych metod terapeutycznych stosowanych w Polsce w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce szkolnej. Jean Ayres, twórczyni integracji sensorycznej, odkryła ogromną rolę, jaką odgrywają w rozwoju człowieka najwcześniej rozwijające się systemy zmysłowe:

  • ZMYSŁ DOTYKU służy nam do odbioru i różnicowania wrażeń czuciowych z powierzchni skóry,
  • ZMYSŁ RÓWNOWAGI (błędnik, zmysł równowagi) pozwala nam na odczuwanie zmian w trakcie ruchu i siły ziemskiej grawitacji,
  • ZMYSŁ PROPRIOCEPCJI, inaczej nazywany czuciem głębokim, umożliwia nam odczuwanie siebie np. ułożenie swoich rąk i nóg w przestrzeni.

Kształtowanie się procesów percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ich koordynacji zależy od właściwej stymulacji przez bodźce dotykowe i przedsionkowo – proprioceptywne.

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?
INTEGRACJA SENSORYCZNA – w skrócie SI – to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez wszystkie zmysły z otoczenia do własnego organizmu. Pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce, tak aby mogły być użyte do celowego działania np. nabywania różnych umiejętności ruchowych, przyswajania wiedzy, opracowywania zachowań, tworzenia wyobrażeń itp. Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą uczenia się. Zaburzenia prawidłowej integracji sensorycznej spowodowane są niedojrzałością pierwotnych systemów zmysłowych, to jest układu czuciowego i przedsionkowego.

NA CZYM POLEGA TERAPIA?
Terapia integracji sensorycznej to bardzo interesująca dla dziecka aktywność. Często nazywana jest „naukową – zabawą” bowiem podczas zajęć mających na pozór charakter jedynie wesołej zabawy, dostarczamy dziecku kontrolowaną ilość bodźców sensorycznych poprawiających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i stymulujących mózg. W trakcie zajęć dziecko, angażując swoje ciało i pobudzając układy zmysłów wykonuje pod kontrolą terapeuty całą gamę ćwiczeń. Terapia odbywa się w specjalnej sali terapeutycznej, wyposażonej w sprzęt taki jak: huśtawki, równoważnie, platformy, deskorolki oraz wiele innych, np. fakturowych pomocy sensorycznych, obciążników, przyrządów do stymulacji słuchowej, węchowej oraz wzrokowej. Zajęcia prowadzone są w formie, która pozwala dziecku na doznanie wielu bodźców, wykazanie własnej kreatywności i przezwyciężenie słabości. W czasie zajęć nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, ale wzmacnia się procesy nerwowe leżące u ich podstaw.

EFEKTY TERAPII:
Na wskutek aktywności, którą wykonuje dziecko następuje poprawa funkcjonowania centralnego układu nerwowego, zmiana zachowania w sferze ruchowej, emocjonalnej oraz społecznej.

DLA KOGO:
Terapia SI kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się. Wykorzystywana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z autyzmem, z zespołem Downa, upośledzonych umysłowo, niedowidzących i niedosłyszących.

Prowadzący zajęcia:

  •  mgr Maria Strzęp – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
  •  mgr Joanna Babińska - certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Zajęcia prowadzone są w budynku Filii SOSW przy ulicy Kopernika 13 na parterze.