gimnaz


Gimnazjum nr 5 w Skawinie  obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i  głębokim. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój oraz naukę w ciepłej atmosferze w mało licznych zespołach klasowych. Dla młodzieży spoza terenu Skawiny lub będących w trudnej sytuacji oferujemy pobyt w internacie.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują  podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Przedmioty nauczania realizowane są w oparciu o programy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Przygotowujemy młodzież do egzaminu zewnętrznego w klasie III gimnazjum, organizowanego i przeprowadzanego w szkole zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły i pozwala na kontynuację nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.  

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują podstawę programową odpowiednią do możliwości intelektualnych tej grupy uczniów. Nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest optymalne przygotowanie młodzieży do  funkcjonowania w społeczeństwie. Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który za punkt wyjścia bierze zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz mocne strony ucznia. Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą  kontynuować naukę w naszym Ośrodku w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, bardzo dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną oraz ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Integralną częścią procesu edukacji w szkole są zajęcia specjalistyczne, które wspomagają wszechstronny rozwój ucznia.  Na zajęcia te przeznaczone jest 10 godzin tygodniowo (na klasę), rozdzielonych na poszczególne zajęcia według potrzeb uczniów. Młodzież objęta jest również opieką pedagogiczną i psychologiczną. Uczniowie mogą brać udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

 • Korekcyjno- kompensacyjnych
 • Gimnastyce korekcyjnej
 • Zajęciach logopedycznych
 • Terapii Metodą Tomatisa
 • Terapii EEG-Biofeedback
 • Terapii Integracji Sensorycznej

W czasie zajęć szkolnych młodzież korzysta z dobrze i nowocześnie wyposażonych pracowni:

 •  Biblioteki Szkolnej oraz Multimedialnego Centrum Informacyjnego,
 •  pracowni informatycznych – wyposażonych w komputery, projektory, tablice interaktywne.

Podczas zajęć wychowania fizycznego młodzież korzysta między innymi z basenu, hali sportowej, orlika,  lodowiska.

Aby uatrakcyjnić proces lekcyjny, nauczyciele wykorzystują:

 • ciekawe  i nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • metody aktywizujące , oparte na praktycznej działalności uczniów,
 • programy multimedialne,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Zajęcia pozalekcyjne:

Oferujemy bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych, podczas których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. W ciekawy dla siebie sposób może spędzić czas wolny, a także odnosić sukcesy poprzez udział w konkursach, występach, festiwalach, zawodach sportowych.
W Gimnazjum działają:

 • Koło taneczne „Szok”
 • Koło sportowe
 • Koło języka angielskiego
 • Koło ekologiczne
 • Szkolny Klub Europejski "Euroentuzjasta"
 • Koło fotograficzne „Migawka"

Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, specjalistami zatrudnionymi w szkole i poza szkołą, wspólnie rozwiązując istotne problemy młodzieży i szkoły.
Zarówno uczniowie jak i rodzice  mogą liczyć na profesjonalną pomoc, opiekę pedagogiczną, życzliwość, wyrozumiałość nauczycieli i wychowawców, a także miłą i przyjazną atmosferę.